عشوریان


 نشانی: تنکابن - بلوار جمهوری - نبش کوچه قائم
 نام صاحب نمایندگی: علی عشوریان
 تلفن: 011-54228651
 موبایل: ۰۹۳۹۳۸۷۰۲۴۷ 09112916797
 دورنگار (فکس): 011-54228651
 نشانی الکترونیک: ALI_ashoorian@yahoo.com