مغازه مروارید


 نشانی: رامسر- سادات شهر - نبش 15 خرداد
 نام صاحب نمایندگی: محمدرضا پور عباسی
 تلفن: 011-55219229
 موبایل: 09112921513
 دورنگار (فکس): 011-55218625
 نشانی الکترونیک: morvaridshpop.ramsar@gmail.com