نمایشگاه مرکزی نور


 نشانی: نور - جنب میدان فیضیه، ساختمان ال جی
 نام صاحب نمایندگی: سید رضا موسوی
 تلفن: 011-44512266 , 011-44512277
 موبایل: 09121388401
 دورنگار (فکس): 011-44512288
 نشانی الکترونیک: goldiran.shomal@yahoo.com