آرش


 نشانی: نوشهر - خیابان بهار آزادی - مقابل درب خروجی بندر - جنب استادیوم فوتبال - فروشگاه علیزاده
 نام صاحب نمایندگی: آرش علیزاده
 تلفن: 011-52335709 , 011-52332076
 موبایل: 09111912929 ۰۹۱۲۱۶۷۰۰۲۴
 دورنگار (فکس): 011-52332077
 نشانی الکترونیک: arash19.lg@gmail.com