فروشگاه ال جی نوشهر


 نشانی:  نوشهر-خیابان شهید کریمی-ایستگاه الجواد-جنب بستنی نعمت
 نام صاحب نمایندگی: آقای سید رضا موسوی
 تلفن: 52325545
 دورنگار (فکس): 52325553
 نشانی الکترونیک: seatra.shop@gmail.com