فروشگاه ال جی


 نشانی: بوشهر ـ خیابان امام خمینی ـ جنب برج بانک ملت
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی شاکر
 تلفن: 077-33320030