کرد


 نشانی: مازندران- رویان،حسن آباد - بین شهرک هنر دریا و املاک کدیر- فروشگاه کرد
 نام صاحب نمایندگی: حسنعلی کرد
 تلفن: 011-44655808
 موبایل: 9126390305
 دورنگار (فکس): 011-44655809
 نشانی الکترونیک: kord_shop@yahoo.com; alirezakord82@gmail.com