رمضان نژاد - بهنمیر


 نشانی: بابلسر-بهنمیر- میدان شهدا ابتدای جاده بابل
 نام صاحب نمایندگی: حسن رمضان نژاد
 تلفن: 011-35751881
 موبایل: 09111179279
 دورنگار (فکس): 011-35751848
 نشانی الکترونیک: ramzannejadhassan@yahoo.com