مروتی - سلیم زاده


 نشانی: شهر قدس - 45 متری بلوار شهید کلهر پلاک 339 - فروشگاه مبدا
 تلفن: 021-46886033
 موبایل: 9124982455
 دورنگار (فکس): 021-46886034
 نشانی الکترونیک: reza.salimzadeh@gmail.com