آباد کارا تهویه


 نشانی: تهران خیابان مقدس اردبیلی نبش کیهان پلاک 37
 نام صاحب نمایندگی:  آقای حامد مرتضوی
 تلفن: 22426132
 موبایل: 09123902487
 نشانی الکترونیک: kara.hvac@gmail.com