فروشگاه ال جی


 نشانی: نیشابور.بلوار معلم. چهارراه آموزگار. نمایشگاه ال جی
 نام صاحب نمایندگی: آقای محمد رضا نصرآبادی
 تلفن: 05142627282