فروشگاه ال جی


 نشانی: نور، بعد از پلیس راه روبروی اداره گاز فروشگاه ال جی موسوی
 نام صاحب نمایندگی: آقای سید رضا موسوی
 تلفن: 011- 44524733