دنیای ال جی 2


 نشانی: کرج - مهرشهر - بلوار ارم - روبروی باغ سیب - بعد از فروشگاه سالیان - فروشگاه دنیای ال جی 2
 نام صاحب نمایندگی: آقای رشید پور
 تلفن: 33325213