آباد کارا تهویه


 نشانی: تهران خیابان مقدس اردبیلی نبش کیهان پلاک 37
 نام صاحب نمایندگی:  آقای حامد مرتضوی