بحرینی


 نشانی: اصفهان بزرگمهر ابتدای مبارزان ساختمان پویا ط 5 شرکت تاسیسات ترمو
 نام صاحب نمایندگی: آقای بحرینی
 تلفن: 32295815
 موبایل: 09133019762
 دورنگار (فکس): 32295815
 نشانی الکترونیک: tasisat.thermo@gmail.com