میرلو


 نشانی: جمهوری - خیابان جمهوری - بین فلسطین و ولیعصر پلاک 956
 نام صاحب نمایندگی: آقای میرلو
 تلفن: 66968883
 نشانی الکترونیک: hamid_mirlu@yahoo.com