آریا پور باقری


 نشانی: تهران – خ هاشمی – نرسیده به بلوار استاد معین – نبش عزتی – پلاک 3
 نام صاحب نمایندگی: آقای آریا پور باقری
 تلفن: 66037562-66046403