غلامحسین نخبه روستا


 نشانی: هشتگرد - خیابان مصلی - بازرگانی روستا
 نام صاحب نمایندگی: آقای نخبه روستا