علیرضا احمدی


 نشانی: کرج محمدشهر جنب بانک صادرات
 نام صاحب نمایندگی: آقای علیرضا احمدی
 تلفن: 36339060-50