فروشگاه دنیای دیجیتال


 نشانی: فارس- ارسنجان-خ 15 خرداد - تقاطع پروین اعتصامی -فروشگاه دنیای دیجیتال
 نام صاحب نمایندگی: آقای حسن شاهی
 تلفن: 43523039