تاسیسات رضوی


 نشانی: شیراز خ قصرالدشت بالاتر از دانشگاه دندانپزشکی مجتمع بازرگانی رضوی
 تلفن: 36267475-10