نمایشگاه طالقانی


 نشانی: خیابان طالقانی ـ بین بهار و شریعتی ـ پلاک 29
 نام صاحب نمایندگی: آقای سعید زینلی