نمایشگاه غرب تهران


 نشانی: همت غرب ـ شهرک گلستان - بلوار کوهک ـ نبش نسیم 10
 نام صاحب نمایندگی: آقای محمد حسین قلمزن