الماس تهویه بادگیر


 نشانی: بلوار اندرزگو ـ بن بست سالاری ـ پلاک 14 واحد 5
 نام صاحب نمایندگی: آقای امیرمسعود مرتضوی