آباد تهویه کارا


 نشانی:  خیابان مقدس اردبیلی – پلاک 34 طبقه 2 واحد 6
 نام صاحب نمایندگی: آقای حامد مرتضوی