تأسیسات افق


 نشانی: شیراز ـ خیابان جهاد سازندگی ـ بعد از خیابان سروناز ـ طبقه فوقانی فیش اند چیپس
 نام صاحب نمایندگی: آقای حسام حمیدی
 تلفن: 071-32272196