نمایشگاه مرکزی رشت


 نشانی: رشت ـ خیابان تختی – روبروی کوچه رضا سلیهی 2 – پلاک 446
 نام صاحب نمایندگی: آقای فرهاد مقدم
 تلفن: 013-33236056