موسسه فنی مهندسی صداقت


 نشانی: رشت ـ بلوار معلم – چهارراه علی آباد – عمارت دنیا – طبقه 5 – واحد 9
 نام صاحب نمایندگی: آقای کامبیز صداقت
 تلفن: 013-33519994