ناصر طهماسبی


 نشانی: کرج- بلوار باغستان- نهم غربی- مجتمع فرنوش- پلاک 16
 تلفن: 026-34345823
 موبایل: 9124606267
 دورنگار (فکس): 026-34345823
 نشانی الکترونیک: nasertahmasebi@yahoo.com