گیتی صنعت نوین خاورمیانه


 نشانی: گرگان ـ گرگان پارس ـ مرداد مرکزی ـ ساختمان مرداد ـ طبقه 3 واحد 10
 نام صاحب نمایندگی: آقای محمد قاسم بسطامی
 تلفن: 017-32324320