نمایشگاه مرکزی کرمان


 نشانی: کرمان ـ خیابان جهاد ـ بین کوچه 12 و 14
 نام صاحب نمایندگی: آقای مسعود فاریابی
 تلفن: 034-32450029