مجتمع تجاری فاریابی


 نشانی: شهرستان جیرفت ـ خیابان آزادی ـ چهارراه مهمانپذیر ـ مجتمع تجاری فاریابی
 نام صاحب نمایندگی: آقای مسعود فاریابی
 تلفن: 034-32414191