دفتر جنوب شرکت مبتکران


 نشانی: اهواز ـ زیتون کارمندی ـ خیابان اصلی - بین فلکه سنگر و پارک - نبش خیابان فاضل ، نمایشگاه ال جی
 تلفن: 061-34491765