فروشگاه صدری


 نشانی: تبریز- خ امام -روبروی مسجد سالار- فروشگاه صدری
 نام صاحب نمایندگی: آقای صدری
 تلفن: 33344189