فروشگاه نصف راه


 نشانی: تبریز. میدان جهاد(نصف راه). مجتمع رویال. واحد شرقی. شارع به شماره 4
 نام صاحب نمایندگی: آقای زینالی
 تلفن: 04134393959
 موبایل: 09141040742