وزیری


 نشانی: کرج - خیابان شهید بهشتی - چهار راه طالقانی - جنب اداره پست- ساختمان وزرا -نمایشگاه کاچیران
 تلفن: 026-32240005-9
 موبایل: 9121075875
 دورنگار (فکس): 026-32240012
 نشانی الکترونیک: vozara_shopping_center@yahoo.com