فروشگاه قصرالدشت


 نشانی: شیراز.خیابان قصرالدشت.رحمت آباد.نبش کوچه 41.کدپستی7183654195
 نام صاحب نمایندگی: آقای گرگین
 تلفن: 07136291575
 موبایل: 09173138951