آبان


 نشانی: اصفهان- خیابان نشاط - روبروی بانک سپه
 نام صاحب نمایندگی: آقای بحرینی
 تلفن: 031-32226132 031-32234948
 موبایل: 09133019762
 دورنگار (فکس): 031-32236917
 نشانی الکترونیک: tasisat.thermo@gmail.com