دنیای ال جی


 نشانی: کرج-45متری گلشهر - چهار راه گلزار -جنب پمپ بنزین روبروی مخابرات فروشگاه دنیای ال جی
 نام صاحب نمایندگی: آقای رشید پور
 تلفن: 026-33500635
 موبایل: 9121691798
 دورنگار (فکس): 026-33531576
 نشانی الکترونیک: amirghasem.lg@gmail.com