شرکت حفت


 نشانی: جردن ، خیابان سعیدی، نبش مهرشاد، شماره 64، طبقه 5، واحد 15
 نام صاحب نمایندگی: خانم طاهرخانی
 تلفن: 26291356
 دورنگار (فکس): 89773401