شرکت پایا توسعه مهر آسا


 نشانی: بلوار آفریقا خیابان تابان غربی پلاک 14 واحد 26
 نام صاحب نمایندگی: آقای خمیس آبادی