اژدر جعفری


 نشانی: کرج - خیابان دانشکده روبروی پاساژ دانشکده-پلاک 391 - فروشگاه جعفری
 تلفن: 026-32226447
 موبایل: 9121699875
 دورنگار (فکس): 026-32250966
 نشانی الکترونیک: goldiranjafari@yahoo.com