زندی پور


 نشانی: کرج - گوهردشت خیابان آزادی نبش داریوش فروشگاه سینا
 تلفن: 026-34457170
 موبایل: 9133514429
 دورنگار (فکس): 026-34457172
 نشانی الکترونیک: fourushgahsina@gmail.com