رضاییان


 نشانی: کرج- خیابان شهید صدوقی- (ساسانی)جنب مسجد صاحب الزمان- فروشگاه مهتاب
 تلفن: 026-32801587
 موبایل: 9122633317
 دورنگار (فکس): 026-32806172
 نشانی الکترونیک: ahmad_reqa@yahoo.com