امیری


 نشانی: کرج - میدان شاه عباس - ضلع شمالی نرسیده به خیابان امیری فروشگاه خانه ال جی
 تلفن: 026-32232369
 موبایل: 9122601262
 دورنگار (فکس): 026-32206285
 نشانی الکترونیک: amirimohammad87@yahoo.com