کرمی


 نشانی: شعیه1:کرج،بلوار دانش آموز، خیابان دولت آباد ،ابوسعید11،شماره1
 تلفن: 026- 32709945
 موبایل: 9125728984
 دورنگار (فکس): 026-32743389
 نشانی الکترونیک: karamishop@gmail.com