کرمی


 نشانی:  شعبه2:کرج،میدان شهید فهمیده، به سمت کارخانه قند، شماره 154
 تلفن: 026-32702007
 موبایل: 9125728984
 دورنگار (فکس): 026-32702007
 نشانی الکترونیک: lgalborz@gmail.com