نمایشگاه تخصصی غرب تهران


 نشانی: منطقه 22-شهرک گلستان - خیابان کوهک - نبش نسیم 10
 نام صاحب نمایندگی: آقای قلمزن