محمودی


 نشانی: کرج - خیابان دانشکده - فروشگاه نوانیما
 تلفن: 026-32223697
 موبایل: 9121788422
 دورنگار (فکس): 026-32223697
 نشانی الکترونیک: MR.mahmodi@yahoo.com