عباس آشتیانی


 نشانی: قزوین - خیابان فردوسی - فروشگاه آشتیانی
 تلفن: 028-33225553
 موبایل:  09121810316
 دورنگار (فکس): 028-33237592
 نشانی الکترونیک: ashtiany.lg@gmail.com